ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

м. Київ 07 листопада 2017 р.

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України як засновник та видавець журналу «Патологія, реабілітація, адаптація» (далі за текстом – Ліцензіат), в особі директора академіка НАН України О.О. Кришталя, що діє на підставі Статуту, відповідно до ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує цей Договір про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:
Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація»;
Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;
виключна ліцензія – ліцензія, яка передає Ліцензіату можливість використання Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору.
Сторони – Ліцензіат та Ліцензіар.
Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар безоплатно надає Ліцензіатові виключну ліцензію (згідно Creative Commons Attribution 4.0 International - CC BY-SA), що дає право на використання Твору Ліцензіара в обумовлених Договором межах.
2.2. За цим Договором передаються права на використання Твору такими способами:
– оприлюднення, редагування, адаптування, модифікування, переклад на іншу мову, видання Твору за умов прийняття його «до друку»;
– включення Твору як складової частини до журналів, збірників, монографій тощо;
– розповсюдження Твору необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами;
– подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.
2.3. Ліцензія на використання Твору надається Ліцензіату на весь період дії авторського права на зазначений вище Твір і має силу на території всіх країн світу.

2.4. Всі копії Твору, як паперові, так і електронні (включаючи електронні носії інформації, електронні засоби масової інформації, Інтернет та інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Ліцензіата і повне бібліографічне посилання на Твір.

2.5. У разі, якщо рукопис Твору не буде прийнятий до друку протягом 18 місяців (про що Ліцензіару буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Ліцензіаром до прийняття Твору «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Ліцензіару.

2.6. Ліцензіар виключно для цілей виконання цього Договору надає для внутрішнього користування Ліцензіата згоду на обробку та використання зазначених у вимогах Ліцензіата до оформлення Твору персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Для Ліцензіарів, які до моменту першої публікації даного Договору на офіційному сайті журналу «Патологія, реабілітація, адаптація» (www.paread.com.ua) та/або Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (www.biph.kiev.ua) не подавали свій Твір для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація», свідоцтвом повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт передачі Ліцензіаром Твору для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином. З моменту передачі Твору для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація» Ліцензіар автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата передачі Твору.
3.2. Для Ліцензіарів, які до моменту першої публікації даного Договору згідно з п. 3.1. цього Договору вже подавали свої Твори для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація», свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є:
– або незаперечення проти умов даного Договору (згода через мовчання) протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору. Датою укладання даного Договору в цьому випадку вважається дата публікації даного Договору. В іншому випадку (незгода з умовами даного Договору) заперечення має бути надано Ліцензіату в письмовій формі протягом 30 календарних днів з моменту публікації даного Договору;
– або факт передачі Ліцензіаром нового Твору для публікації в журналі «Патологія, реабілітація, адаптація» через електронну пошту, або на електронному носії безпосередньо в редакції, або іншим чином.
При настанні однієї з цих подій Договір вважається укладеним стосовно відповідного Твору без підписання в кожному окремому випадку.
3.3. Ліцензіат на письмову вимогу Ліцензіара надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіат підтверджує збереження за Ліцензіаром наступних прав:

- авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

- патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Творі;

- права на виготовлення копій, зокрема електронних, винятково для власного використання Ліцензіаром або його колегами за умови, що копії Твору не будуть використані ними для продажу та для систематичного розповсюдження;

- права наступного використання Ліцензіаром всього Твору або будь-яких його частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

4.2. Ліцензіар має право:
- усно або письмово повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки твору та вживати заходи щодо їх усунення;
- у разі використання Твору в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та цього Договору заборонити використання Твору (призупинити дію ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до усунення порушення;
- з урахуванням вимог законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.
4.3. Ліцензіат має право:
- на використання Твору способами, зазначеними в пункті 2.2 цього Договору;

- встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів журналу. Виключне право відбору або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування, належить редколегії журналу;

- робити запити і одержувати необхідну інформацію та документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара;

- на надання субліцензій іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній Договором сфері.
4.4. Ліцензіар гарантує, що:

- Твір не був раніше опублікований і не буде надрукований будь-де до його публікації Ліцензіатом, а також те, що авторські права на його публікацію не передавались іншим видавцям;

- Твір є оригінальною роботою Ліцензіара і не є копією будь-якою іншої роботи ні в цілому, ні в його частинах, без зазначення такого запозичення як цитування;

- ним одержано всі необхідні дозволи на використання у Творі матеріалів, які охороняються авторським правом;

- використання Ліцензіатом авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб та організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

4.5. Ліцензіар зобов’язаний:
- надати Ліцензіату у використання Твір;
- відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмета Договору і необхідні для виконання умов Договору;
- відповідно до запиту Ліцензіата брати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара.
4.6. Ліцензіат зобов’язаний:
- використовувати Твір на умовах, визначених цим Договором;
- не розголошувати будь-які відомості, які складають комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією;
- дотримуватися особистих немайнових прав Ліцензіара.

6. ПОЧАТОК ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Дата укладання Договору (акцепту) визначається відповідно до ст. 3 цього Договору.
6.2. Договір укладається на термін чинності авторського права на Твір. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6.3. Цей договір опубліковано згідно з п. 3.1. цього Договору 07 листопада 2017 р.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

7.2. Ліцензіат не несе відповідальність за неправдиву інформацію, надану Ліцензіаром.
7.3. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені цим Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.
7.4. У випадку систематичного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо своїх зобов’язань, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата не менше, ніж за 30 календарних днів.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
9.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
10.2. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ЛІЦЕНЗІАТ:

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

вул. Богомольця, 4, 01024, Київ, Україна
Тел. (044) 256-2491
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Директор

академік НАН України О.О. Кришталь